P.o. Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Zarządza pracą jednostki będącej ośrodkiem badawczym, ośrodkiem transferu technologii i wspierania przedsiębiorczości oraz ośrodkiem wspierania edukacji. Działania zespołu Anny Rogowskiej koncentrują się na tworzeniu warunków dla efektywnej komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych, na rozwoju innowacyjnej akademickiej przedsiębiorczości a także na budowie kultury innowacyjności. Jest specjalistką w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, była w przeszłości odpowiedzialna za ten obszar na stanowisku p.o. Z-cy Kanclerza PW ds. Rozwoju. Jest współautorką strategicznych projektów Politechniki Warszawskiej, zarówno współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym największego projektu w uczelniach wyższych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” z budżetem przekraczającym 89 mln zł), jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projektów infrastrukturalnych i badawczych). W ramach nadzorowanych projektów prowadziła liczne działania na rzecz m.in. rozwijania infrastruktury B+R oraz kompetencji i wykształcenia w poszczególnych regionach Polski.

Email:

Dyrektor.cziitt@pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 55 78

Anna Rogowska mgr Anna Rogowska

Administracja Centralna

Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych UE