Platforma Ekspertów PW Eksperci Krzysztof Perlicki, prof. PW
Krzysztof Perlicki pracuje w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej w roku 1994. W 1999 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych ze specjalnością naukową telekomunikacja. W 2010 roku obronił pracę habilitacyjną i otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych. W roku 2011 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Warszawskiej. Od 2013 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych „ Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie”. Do jego zainteresowań zawodowych należy zaliczyć: telekomunikację, optoelektronikę i problematykę jakości usług teleinformatycznych. Krzysztof Perlicki jest aktywnym członkiem organizacji branżowych: Optical Society of America, Federation of Telecommunications Engineers of the European Community, World Scientific and Engineering Academy and Society, Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, Stowarzyszenia Elektryków Polskich (wiceprzewodniczący jednego z Koła), Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI (przewodniczący Sekcji Szkoleniowej). Krzysztof Perlicki uczestniczył i uczestniczy w krajowych i europejskich projektach naukowych oraz w pracach badawczo-rozwojowych dla krajowego przemysłu. Od wielu lat prowadzi ścisłą współpracę naukowo-badawczą z Telekomunikacją Polską (Orange Polska). Prowadzi aktywną działalność na rzecz interdyscyplinarnego rozwoju nauk technicznych; jest jednym z pomysłodawców i założycieli Uczelnianej Platformy Inteligentnego Transportu. Jest autorem blisko stu anglojęzycznych i polskojęzycznych publikacji i kilku książek naukowo-technicznych. W przeciągu kilku ostatnich lat przekazał do Urzędu Patentowego RP i Europejskiego Urzędu Patentowego ponad dziesięć zgłoszeń patentowych o znaczącej roli dla przemysłu telekomunikacyjnego; obecnie jest autorem trzech polskich patentów. Krzysztof Perlicki prowadzi aktywną działalność pozauczelnianą. Należy tu wymienić: organizację kilku konferencji naukowo-technicznych w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich (był wiceprzewodniczącym Komitetu Programowego II Kongresu Elektryki Polskiej), popularyzację edukacji technicznej w ramach Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI, działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji i Stowarzyszenia Elektryków Polskich, działalność na rzecz rozwoju innowacyjności oraz aktywną pracę w Board of Associate Editors PAN’owskiego czasopisma International Journal of Electronics and Telecommunications.

Email:

perlicki@tele.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

222 347 786

Adres:

Gmach Elektroniki, pokój 505

Uwagi::

codz. 8:00-14:00

Krzysztof Perlicki, prof. PW dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

telekomunikacja, optotelekomunikacja